Do Narodu Polskiego, List otwarty.

http://abelikain.blogspot.co.uk/2014/03/do-narodu-polskiego-list-otwarty.html

Wszystkich Polaków, którzy zgadzają się z treścią mojego listu proszę o pomoc w jego rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.
A więc udostępniam i polecam lekturę.

 

 

WSTĘP

 

Polki i Polacy, Szanowni Państwo!

 

Jest w Polsce wiele nieprawidłowości. Trudno uwierzyć, aby samym tylko tasowaniem ludzi udało się cokolwiek poprawić. Zwłaszcza, gdy wśród tasowanych nie brakuje obłudników i zdrajców, którzy nie przebierają w środkach, aby „sprawować” władzę. Świadomy ryzyka, konkurowania z nimi, postanowiłem spróbować zrobić coś dobrego dla naszej Ojczyzny.

Jestem Polakiem, osobą niezależną od partii politycznych, związków zawodowych oraz różnych służb i organizacji. Uważam się za człowieka uczciwego, mam konkretne propozycje naprawienia Polski i myślę, że potrafiłbym je zrealizować przy Waszej pomocy. Proszę Was o zapoznanie się z nimi i ewentualne poparcie. Jeżeli je uzyskam, w wielkości wymaganej prawem (100 000) lub większej, to zgłoszę swoją kandydaturę na Prezydenta RP w wyborach 2010 r.

W obecnej sytuacji formalno-prawnej, nawet Prezydent niewiele może zrobić. Realizacja przedstawionego poniżej programu będzie jednak możliwa, pod warunkiem Waszego poparcia i pomocy. Są one niezbędne już teraz, przy zbieraniu podpisów niezbędnych do kandydowania na urząd Prezydenta RP. Będą również niezbędne, po ewentualnym sukcesie w wyborach.

Proszę Was o uczestnictwo w tym procesie, bo:

–    sytuacja Polaków i Polski jest bardzo zła i ulega ciągłemu, bardzo szybkiemu pogarszaniu,

–    zła sytuacja sama nie zmieni się na lepsze i nikt za nas tego nie zrobi,

–    jedna osoba nie jest w stanie wykonać tego, co trzeba,

–    nie można liczyć na partie polityczne gdyż, jak wskazuje praktyka, skupiają się na walce o władzę i innych, własnych interesach,

–    są jeszcze szanse na odwrócenie złych trendów oraz wprowadzenie zmian radykalnych i bardzo korzystnych dla Narodu Polskiego.

Więcej informacji o mnie znajduje się pod zakładką „życiorys” na stronie internetowej:

www.tcichocki.pl

 

STAN FAKTYCZNY OBECNEJ SYTUACJI W POLSCE

 

I        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, partyjny system sprawowania władzy, jest:

–      drogi dla podatników (znaczące kwoty dotacji, subwencji, …),

–      nieefektywny (dotychczas nie zaszły żadne, znaczące i korzystne dla narodu przemiany. Żadna partia nie przedstawiła też realnych programów mogących radykalnie poprawić sytuację w przyszłości),

–      szkodliwy (utrata niepodległości i suwerenności, permanentny deficyt w budżecie państwa, „wyprzedaż” majątku narodowego, upodlenie wizerunku Polski poprzez udział w okupacji innych narodów i groteskowych sporach kompetencyjnych na szczytach władzy, …).

 

II        Niekorzystny dla Narodu Polskiego, system trójpodziału władzy.

Efekty jego obowiązywania pogrążają Polskę. Pomimo występowania wielu problemów władze nie są w stanie jednoznacznie wskazać winnego tego stanu rzeczy, ani tym bardziej pociągnąć go do odpowiedzialności. Nawet nie próbują wyjaśnić, dlaczego jest źle. Niestety, bez wskazania przyczyn, nie ma żadnych szans na trwałe pozbycie się problemów.

 

III     Bardzo zły, niezależnie od rządzącej opcji politycznej, stan relacji władza-naród.     Dlatego, że władza:

–      nie działa w interesie Narodu Polskiego (brak znaczących, korzystnych dla Polaków przemian. Dla przykładu: partia, która będąc w opozycji głosiła konieczność likwidacji finansowania partii politycznych, gdy została partią rządzącą, nic nie robi w tym kierunku nawet w sytuacji „kryzysu finansowego” i mimo, że w koalicji z inną, ma znaczącą większość głosów w Sejmie),

–      ignoruje wolę suwerena w zasadniczych dla Polski sprawach (Traktat Lizboński, „tarcza antyrakietowa”, wprowadzenie euro, …),

–      angażuje Polskę w bezsensowne konflikty zbrojne (Irak, Afganistan, …),

–      konsekwentnie „wyprzedaje” majątek narodowy w obce ręce (banki, energetyka, cukrownie, stocznie, …),

–      umożliwia przejmowanie majątku Narodu Polskiego (przedsiębiorstwa, nieruchomości, placówki służby zdrowia, …) przez „elity” w ramach tzw. „prywatyzacji”,

–      pozbawia Polskę niepodległości i suwerenności (podporządkowanie prawu Unii Europejskiej, uleganie wpływom: innych członków NATO, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Centralnego, …), ….

 

IV      Bardzo źle funkcjonujące systemy zarządzania państwem:
stanowienia prawa, finansów publicznych, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, infrastruktury, rozwoju gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu, bezpieczeństwa, pracy, nauki, wybierania przedstawicieli do różnych urzędów, …, skutkujące:

–      bardzo przerośniętym i ciągle rozbudowywanym, niestabilnym, bardzo złym jakościowo oraz drogim (jeśli chodzi o jego stanowienie) i kosztownym (ze względu na brak oczekiwanych efektów) prawem. Naród Polski pozbawiony jest efektywnych możliwości wpływania na decyzje polityczne, nie może odwoływać z pełnionych funkcji skompromitowanych przedstawicieli władzy ani weryfikować publikowanych wyników wyborów, …,

–      bardzo wysokim i nieustannie powiększającym się zadłużeniem państwa przy jednoczesnym braku ze strony „elit” politycznych, realnych pomysłów na zmianę tej sytuacji,

–      brakiem właściwych uwarunkowań formalno-prawnych i finansowych umożliwiających gospodarczy rozwój Polski (trudności z uzyskaniem pozytywnych opinii, uzgodnień, decyzji, kredytów i dotacji, nie zachęcający do właściwych postaw system podatkowy i ubezpieczeniowy, wszechobecna korupcja, …),

–      niesprawiedliwymi, niczym nieuzasadnionymi, ogromnymi dysproporcjami wpoziomie materialnym mieszkańców Polski,

–      sporami kompetencyjnymi na najwyższych szczeblach władzy,

–      częstymi i niestety nieskutecznymi demonstracjami i strajkami różnych grup społecznych, uzasadnionymi ich bardzo trudną sytuacją życiową i brakiem lepszych perspektyw,

–      zniesieniem kontroli granicznej, prowadzącym do zwiększenia zagrożenia życia i zdrowia (międzynarodowe mafie i terroryzm, przemyt narkotyków, wywóz dzieł sztuki, europejskie wysypisko śmieci, przywóz skażonej żywności,…), itd., itp.

 

STAN FAKTYCZNY – NIEKTÓRE EFEKTY WTÓRNE

 

I        Bardzo duże, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia obywateli. Duża ilość bezdomnych i bezrobotnych, konieczność tułania się milionów Polaków po świecie w poszukiwaniu pracy i niewłaściwie odżywiane dzieci. Ciągły stres skutkujący rozpadem rodzin i złym stanem zdrowia,…. Jednocześnie, zapewnia się środki dla nieefektywnych partii politycznych, agencji, urzędów i najwyższych organów władzy oraz umożliwia istnienie ogromnych majątków, niewyjaśnionego pochodzenia, wąskiej grupy ludzi, ….

 

II       Brak zaufania Polaków do przedstawicieli władzy: polityków, urzędników, policji, prokuratorów, adwokatów, sędziów oraz mediów, statystyki, posiadaczy wielomilionowych majątków, ….

 

III     Bezradność, apatia, brak wiary w lepszą przyszłość, ignorowanie obowiązków obywatelskich, odchodzenie od postaw patriotycznych i etycznych.

                            

STAN FAKTYCZNY – ANALIZA PRZYCZYN

 

Zmiana ustroju, wielokrotne zmiany opcji politycznych i ludzi będących u władzy nie poprawiły jakości zarządzania państwem. Uwolnienie się spod wpływów jednego państwa i poddanie innym, nie poprawiło poziomu życia większości Polaków. Powodów obecnej sytuacji jest z pewnością wiele. Nie ulega jednak wątpliwości, że krytyczna sytuacja przeważającej liczby Polek i Polaków oraz bardzo niekorzystny stan Polski jest przede wszystkim efektem bardzo drogiej i bardzo źle sprawowanej władzy w długim już okresie czasu.

 

I          Olbrzymie i nieuzasadnione koszty sprawowania władzy powodowane są przez:

–      bardzo drogi system partyjny. Koszty funkcjonowania nieefektywnych urzędników (powoływanych z klucza partyjnego) powiększane są o nieuzasadnione, bardzo wysokie koszty dotacji i subwencji dla partii politycznych,

–      brak skutecznego nadzoru władzy. Bardzo szkodliwy dla Polaków, wieloletni deficyt budżetowy, realizowany przez kolejne Rządy świadczy najlepiej o nieefektywnym nadzorowaniu ich przez Sejm i skutkuje m. in. wzrostem kosztów o obsługę zadłużenia.

 

II         Bardzo zła jakość, sprawowanej od wielu lat, władzy jest efektem:

 

–      tragicznie złej jakości obowiązującego prawa, wynikającej głównie z warunków, w jakich jest tworzone. Warunków, charakteryzujących się wszelkiego rodzaju sprzecznościami interesów, ingerencją „lobbystów”, brakiem skutecznego nadzoru oraz motywacji do dobrej pracy i konsekwencji za złą, ….

Nie umożliwiono Narodowi Polskiemu realnego, bezpośredniego wpływu na kierunki przemian i cofnięcia mandatu złym przedstawicielom władzy. Nie stworzono efektywnie funkcjonującej w interesie Polski struktury władzy. Umożliwiono pozbawienie Polaków środków produkcji, banków, ziemi, cukrowni, elektrowni, stoczni, …. Doprowadzono do ogromnego, niesprawiedliwego rozwarstwienia materialnego mieszkańców Polski. Pozbawiono suwerenności poprzez uznanie wyższości prawa obcego. Maksymalnie utrudniono wybór właściwych ludzi spoza tzw. układów poprzez wprowadzenie warunku zdobycia stu tysięcy podpisów poparcia oraz niesprawiedliwego systemu finansowania partii politycznych, itd., itp.

–      nadmiernie rozbudowanej i złej, opartej na trójpodziale, struktury władzy. Występujące w Parlamencie sprzeczności interesów: osobistych, partyjnych, zawodowych, regionalnych i innych, rządza pieniądza, pokusa władzy i sławy, wpływy tzw. lobbystów,… skutecznie uniemożliwiają efektywne reprezentowanie interesów całego Narodu Polskiego. Rząd, pozbawiony możliwości korzystania z dobrego prawa, jest bezradny. Podobnie zresztą jak Prezydent ze swymi, zbyt małymi uprawnieniami. Na podstawie istniejącego stanu rzeczy należy stwierdzić, że funkcjonujący od dawna system sprawowania władzy, oparty na zasadzie trójpodziału, nie przynosi pozytywnych efektów, lecz negatywne: zagmatwanie odpowiedzialności za złe efekty, nieuzasadnione dysproporcje w poziomie życia, brak suwerenności, permanentny deficyt budżetowy, ….

–      braku skutecznego nadzoru władzy. Rząd jest nieskutecznie nadzorowany przez Sejm a widać to po stanie zasobności Narodu Polskiego i Skarbu Państwa oraz kondycji służby zdrowia, nauki i szkolnictwa, infrastruktury, gospodarki, itd., itp. Jeszcze gorzej jest z Sejmem, Senatem i Prezydentem praktycznie, wcale nie nadzorowanymi, bo umożliwienie Polakom wprowadzenia ”korekty” raz na cztery czy pięć lat to stanowczo za mało, jak wynika z praktyki.

Nie lepiej jest z bankami, mediami, ….
 

 

CELE PROPONOWANYCH REFORM

 

I        Stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu sprawowania władzy,

 

II       Usunięcie innych przyczyn występujących dziś problemów,

 

III      Stworzenie sprawiedliwych warunków funkcjonowania obywateli, zapewnienie im możliwości godnego i bezpiecznego życia oraz wprowadzenie właściwych relacji międzynarodowych.

 

STRATEGIA PROPONOWANYCH REFORM

 

Korzystne dla Narodu Polskiego przemiany są dziś konieczne, bo z każdym dniem zmniejszają się szanse na ich urzeczywistnienie. Niezbędnym warunkiem do ich przeprowadzenia, w sposób skuteczny i trwały, jest usunięcie przyczyn występujących problemów. W warunkach pokojowych, zrobić to może jedynie polska, silna, właściwie zorganizowana i nadzorowana władza. Konieczne jest, więc:

 

I          Udzielenie poparcia osobom ubiegającym się o status kandydata na Prezydenta RP proponującym dobre dla Narodu Polskiego rozwiązania. W świetle obowiązującego dziś prawa, aby zarejestrować się jako kandydat, należy przedstawić co najmniej 100 000 podpisów osób popierających. Bez wymaganego poparcia nie można wziąć udziału w wyborach, niezależnie od tego jaka jest oferta programowa. Jest to poważna bariera dla kandydatów nie korzystających z dotacji i subwencji oraz nieznanych publicznie. Jest to bardzo poważne utrudnienie w przebiciu się innych propozycji programowych, niż te głoszone przez duże partie polityczne dysponujące ogromnymi społecznymi pieniędzmi i nieograniczonym dostępem do mediów.

 

II       Dokonanie wyboru właściwego kandydata na Prezydenta RP w 2010 r., który:

–      przedstawi najlepszy dla całego Narodu Polskiego program,

–      złoży na piśmie zobowiązanie do jego realizacji,

–      zobowiąże się do przygotowania projektu nowej Konstytucji RP, opartej na jego propozycjach programowych, korzystnej dla całego Narodu Polskiego,

–      przekona Naród Polski, że bez jego udziału zmiany na lepsze nie są możliwe,

–      zmobilizuje Naród Polski do bezpośredniego wykonania władzy, gwarantowanego przez obecnie obowiązującą Konstytucję w zakresie przyjęcia nowej, właściwej Ustawy Zasadniczej,

–      wdroży niezbędne reformy.

W trakcie wyborów należy angażować się w nadzorowanie prac komisji wyborczych, aby minimalizować prawdopodobieństwo oszustw.

                                                                                                                             

III      Dokonanie zmiany Konstytucji RP

 

Nowy, dobrze wybrany Prezydent powinien przygotować projekt korzystnej dla Narodu Polskiego Konstytucji. Treść i intencje projektu powinien przedstawić Polakom do oceny oraz ewentualnej aprobaty w formie referendum ogólnonarodowego.

Ze względu na fakt, że taki projekt będzie godził w indywidualne interesy Posłów, Senatorów, polityków, …, należy liczyć się z ich zdecydowanym oporem. Prezydent będzie mógł przezwyciężyć tą egoistyczną postawę, jedynie przy bardzo silnym poparciu Narodu Polskiego, jako bezpośrednio wykonywanej władzy, gwarantowanej również przez obecnie obowiązującą Konstytucję.

Wprowadzenie nowej Ustawy Zasadniczej powinno zapewnić m.in.:

      niepodległość i suwerenność Polski (niezależne stanowienie prawa, prowadzenie polityki monetarnej, …),

–      podmiotowość Narodu Polskiego (w szczególności uwłaszczenie go oraz umożliwienie mu efektywnego nadzorowania władzy poprzez nadzorowanie jej najwyższego przedstawiciela – Prezydenta RP),

–      ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci,

–      realizację niezbędnych reform (niezbędne są: właściwa struktura i prerogatywy władzy, skuteczny nadzór, …,) ….

 

IV        Wprowadzenie niezbędnych reform

 

Po wprowadzeniu w życie nowej Konstytucji, Prezydent RP powinien, na podstawie jej zapisów, utworzyć właściwą strukturę władzy. Następnie, przy jej pomocy, wprowadzić wymienione niżej reformy.

 

NAJWAŻNIEJSZE, NIEZBĘDNE REFORMY

 

W ZARZĄDZANIU PAŃSTWEM

 

1       Utworzenie hierarchicznej struktury zarządzania Państwem.

Najważniejszym, niezbędnym warunkiem przeprowadzenia koniecznych, radykalnych i korzystnych dla Narodu Polskiego przemian jest dobra władza. Dobra, czyli właściwie, hierarchicznie zorganizowana, silna uprawnieniami oraz permanentnie, skutecznie nadzorowana. Najwyższym przedstawicielem silnej władzy powinien być Prezydent RP – głowa państwa, działająca w imieniu i w interesie Narodu Polskiego, nadzorująca bezpośrednio lub pośrednio wszystkie inne poziomy władzy. On sam powinien być nadzorowany przez Naród Polski. Powinien odpowiadać za całokształt zachodzących przemian.

Prezydent powinien być wybierany na czas nieokreślony. Faktyczny okres jego urzędowania powinien być uzależniony od jego woli i możliwości oraz woli wyborców.

Odwołanie Prezydenta z urzędowania powinno odbywać się na podstawie analizy poparcia Narodu Polskiego, kształtowanego indywidualną oceną warunków życia i zachodzących przemian każdego, uprawnionego Polaka. Prezydent powinien wprowadzić następującą strukturę władzy:

 

 

Przy wyborze osób na poszczególne funkcje kierować się powinien ich kompetencjami, cechami charakteru, …, a nie przynależnością do partii X czy Y.

Korzyści:

–    wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (zmniejszenie ilości urzędników-Sejm, Senat, …),

–    niewymierne, związane z jednoznacznym określeniem hierarchii, kompetencji i konsekwencji oraz efektywnym nadzorowaniem na każdym stanowisku.

 

2       Wprowadzenie „Systemu Monitorowania Stopnia Akceptacji Prezydenta RP przez Naród Polski” – (SM/SAP).

Nie „elity”, lecz cały Naród Polski powinien mieć decydujący wpływ na kierunki przemian społeczno-politycznych. W tym celu, należy umożliwić mu, jeśli uzna to za właściwe, odwołanie najwyższego przedstawiciela władzy odpowiedzialnego za całokształt istniejących warunków oraz planowane i zachodzące przemiany.

Każdy, uprawniony Polak powinien stale mieć możliwość opowiedzenia się za lub przeciwko przemianom proponowanym i realizowanym przez Prezydenta. Ilość takich osób jest zmienna.

Informatyczny system (SM/SAP) na bieżąco uwzględniałby wszystkie zachodzące zmiany (zgony, nabycie praw wyborczych, pozbawienie lub przywrócenie praw publicznych,…) oraz umożliwiał każdemu uprawnionemu dokonanie oceny lub jej zmiany w dogodnej dla niego chwili.

W momencie, gdy z systemu monitorowania wynikałoby, że więcej niż połowa uprawnionych Polaków chce odwołać Prezydenta, bo:

–      negatywnie ocenia zachodzące przemiany albo, że

–      Prezydent dobrze sprawuje swój urząd, ale któryś z jego kontrkandydatów przedstawia jeszcze lepszy program lub robi wrażenie sprawniejszego, to powinny być ogłoszone wybory nowego Prezydenta.

Każdy uprawniony Polak powinien mieć również możliwość łatwego sprawdzenia poprawności działania systemu (SM/SAP).

Korzyści:

–      niewymierne, związane z urzędowaniem najlepszego Prezydenta (całej władzy) spośród dostępnych w danym okresie oraz szybkim eliminowaniem negatywnych dla Narodu Polskiego trendów w zachodzących przemianach.

 

3       Wprowadzenie jawności wyborów na Urząd Prezydenta RP.

W obecnie istniejącym systemie wyborca nie ma możliwości sprawdzenia czy oddana przez niego karta nie została podmieniona na inną lub czy w wynikach wyborów nie wkradł się błąd.

 

4       Zlikwidowanie Sejmu i Senatu.

Prawo powinno być tworzone przez Rząd, odpowiedzialny za sprawność jego kształtowania i wdrażania oraz efekty obowiązywania. Badanie zgodności aktów prawnych, proponowanych przez Rząd, z przyjętymi celami i strategią rozwoju oraz ewentualne ich zatwierdzanie powinny być realizowane przez Prezydenta. Decyzja, co do wyboru celów i strategii rozwoju Polski powinna należeć do Prezydenta RP, jako najwyższego przedstawiciela Narodu Polskiego, działającego z jego wyboru, w jego interesie i przez niego nadzorowanego.

Korzyści:

–      wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (diety posłów i senatorów, utrzymanie nieruchomości, transport, komunikacja, …,),

–      niewymierne związane z poprawą jakości obowiązującego prawa.

 

5       Zlikwidowanie finansowania partii politycznych.

Silne zaplecze partyjnych liderów oraz dotacje i subwencje nie zawsze idą w parze, jak wskazuje praktyka, z patriotyzmem, intelektem, pracowitością, lojalnością i … pozytywnymi efektami.

Korzyści:

–      wymierne, polegające na znacznym obniżeniu kosztów zarządzania państwem (dotacje i subwencje),

–      niewymierne, związane z oczyszczeniem partii politycznych z ludzi pozbawionych skrupułów, angażujących się z pobudek materialnych i innych, egoistycznych a nie patriotycznych.

 

6         Uproszczenie i uzdrowienie wszystkich, innych przepisów prawa.

Dokonać tego powinni: Prezydent i Rada Ministrów przy pomocy kilku osobowego Biura Legislacyjnego Rządu. Po dokonaniu optymalizacji prawa, należy wprowadzić jego możliwie maksymalną stabilizację.

 

W FINANSACH PUBLICZNYCH

 

Warunkami zdrowych finansów publicznych są: optymalizowanie przychodów i wydatków państwa, prowadzenie odpowiedniej polityki monetarnej oraz właściwego nadzoru finansowego. Żadnego z nich władze Polski nie realizują. Jest takie mądre powiedzenie, potwierdzone wydarzeniami historycznymi: „z niewolnika nie ma pracownika”. Nie trudno zauważyć, że polski pracownik (niewolnik „polskich elit”) efektywniej pracuje poza granicami kraju. Aby zmienić ten stan rzeczy, a przez to optymalizować przychody do budżetu i stan finansów państwa należy wprowadzić:

 

7         Uwłaszczenie i zniwelowanie różnic w poziomie majętności Polaków.

Własność powinna być źródłem poczucia bezpieczeństwa materialnego człowieka i motywacją do jego efektywnych, uczciwych działań. Powinna być wartością nienaruszalną. Aby jednak mogło tak być, to muszą być spełnione warunki na straży, których powinny stać władze państwa. Nie może ona pochodzić z działalności przestępczej (mafie, afery, oszustwa, korupcja, …) oraz z działalności bazującej na złych, niesprawiedliwych regulacjach prawnych lub złym egzekwowaniu prawa (patrz – „stan aktualny” oraz uznaniowe ulgi i zwolnienia podatkowe, niejednolite warunki wykupu mieszkań spółdzielczych, patologicznie funkcjonujący system zamówień publicznych, nierówny dostęp do surowców, źle funkcjonujący system wymiaru sprawiedliwości, tworzenie ustaw prawnych pod zamówienie, niesprawiedliwy system wynagradzania pracy, …). Dotychczasowe władze Polski nie zapewniły właściwego, opartego na zasadach moralnych, podziału majątku narodowego. Dlatego nieodzowne jest:

–      zinwentaryzowanie i dokonanie wyceny majątku będącego dotychczas własnością inną niż prywatną Polaków, przeznaczoną do uwłaszczenia (oddania na własność Polakom). Część majątku oczywiście musi lub powinna pozostać własnością Skarbu Państwa.

–      zinwentaryzowanie i dokonanie wyceny majątku będącego własnością prywatną Polaków,

–      umorzenie wszelkiego, wewnętrznego zadłużenia Skarbu Państwa, polskich przedsiębiorstw i osób prywatnych,

–      rezygnacja z wypłaty rekompensat za mienie porzucone,

–      wyliczenie średniego poziomu majętności Polaka (suma majątku przeznaczonego do uwłaszczenia i prywatnego, podzielona przez liczbę dorosłych Polaków w chwili formalnej gotowości do realizacji),

–      doprowadzenie do uwłaszczenia oraz zniwelowania różnic w poziomie majętności Polaków w oparciu o wprowadzone w tym celu: podatek i zasiłek „wyrównawczy”.

Przy niwelowaniu różnic należy zwrócić uwagę na właściwy podział majątku przypadającego na osobę. Jedna jego część powinna zabezpieczać potrzeby bytowe (mieszkanie, dom, …,), a druga – przychody (np. współwłasność jakiegoś przedsiębiorstwa, ziemia, …,).

W trakcie tego procesu należałoby również uporządkować kwestie własnościowe, zlikwidować tzw. dzierżawy wieczyste, zinformatyzować księgi wieczyste, ….

Przekazanie zasiłku wyrównawczego osobom niezdolnym do zarządzania majątkiem z powodu nałogu, niedostatecznego wykształcenia, itp. powinno być rozłożone w czasie, nadzorowane przez władze oraz uzależnione od podjęcia i postępów leczenia, nauki, ….

Po zrealizowaniu uwłaszczenia połączonego z uśrednieniem majętności należy wprowadzić powszechny obowiązek ewidencjonowania przychodów i wydatków oraz corocznych zeznań na temat posiadanego majątku. W ten sposób władze miałyby możliwość zapobiegania powstawaniu nielegalnych majątków. Od tego momentu akceptowane byłyby jedynie te dysproporcje, które wynikałyby z poziomu odpowiedzialności, pracowitości, wytrwałości, oszczędności,…, jednych i lenistwa, nieuctwa, rozrzutności, …, innych.

Po dokonaniu uwłaszczenia majątkiem państwowym, należy tak dostosować odpowiednie przepisy prawa, aby własność prywatna nie stanowiła przeszkód w realizacji niezbędnych inwestycji.

Dodał bym jeszcze – Zyski osiągane z znacjonalizowanego majątku Narodowego przeznaczać  na  fundusz emerytalny, wspieranie wykluczonych i niepełnosprawnych. ( na wzór Norwegi)

 

8         Uproszczenie systemu podatkowego i uczynienie go efektywnym.

Obecnie obowiązujący system podatkowy poprzez swoją skomplikowaną, rozbudowaną i niestabilną konstrukcję, bardzo utrudnia warunki życia i pracy. Poprzez wysoki poziom obciążeń, jeszcze bardziej je pogarsza. Natomiast poprzez swą progresywność, zniechęca do podejmowania większego wysiłku, inicjatywy,…. W konsekwencji wszystkie te cechy w znacznym stopniu przyczyniają się również do istnienia tzw. „szarej strefy”. Stosowany obecnie liniowy podatek od zysków kapitałowych zmniejsza motywacje do oszczędzania. Aby uzdrowić tą sytuację należy:

–      zlikwidować wszelkie ulgi, zwolnienia i progi podatkowe,

–      wprowadzić podatek od osób fizycznych, naliczany od wydatków na cele konsumpcyjne,

–      wprowadzić jedną stawkę procentową tego podatku, stopniowo zwiększaną w miarę likwidacji wszystkich innych rodzajów podatków. Ostateczna, procentowa stawka powinna zapewnić optymalną wielkość przychodów do budżetu państwa (wprowadzenie podatku liniowego bez uprzedniego uśrednienia poziomu materialnego pogłębiałoby tylko niesprawiedliwe dysproporcje!),

–      stopniowo likwidować wszystkie, inne rodzaje opodatkowania.

Poza zwykłym uproszczeniem, zniesienie podatków od działalności gospodarczej wpływałoby pro rozwojowo na firmy i umożliwiało stopniowe zwiększanie wynagrodzeń i konsumpcji lub kapitału oraz przychodów do budżetu państwa i inwestycji, a co za tym idzie poziomu życia.

Taki podatek byłby sprawiedliwy i motywujący do bardziej efektywnej pracy.

 

9         Uczynienie sprawiedliwym, system wynagradzania za pracę.

Źródłem przychodów Polaków powinny być:

–      powszechna dywidenda jako część zysku z tytułu posiadania np. praw współwłaściciela firmy,

–      wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Przedział wynagrodzeń powinny określać:

–    płaca minimalna, gwarantująca zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych,

–    płaca maksymalna, jaką otrzymywać powinien Prezydent RP, uzależniona od kondycji ekonomicznej państwa i określana przez Radę Gabinetową.

Wszystkie, pośrednie poziomy wynagrodzenia, stanowiłyby część wynagrodzenia maksymalnego i określane byłyby przez odpowiednich zwierzchników.

 

10       Optymalizowanie wydatków z budżetu państwa poprzez wprowadzenie, opisanej powyżej, struktury zarządzania i nadzorowania władzy. Władza ta powinna wprowadzić nowe zasady tworzenia, zatwierdzania i nadzorowania realizacji „zadaniowego” budżetu państwa. Do przygotowywania optymalnych budżetów niezbędne jest długoterminowe planowanie inwestycji.

 

11       Efektywne gospodarowanie pieniądzem i zarządzanie rynkiem finansowym.

Bez wątpienia jakość prowadzonej polityki monetarnej ma wpływ na finanse publiczne. Aby, można było obciążać Ministra Finansów odpowiedzialnością za ich stan, to musi on mieć wpływ na politykę monetarną. Dlatego też, to on powinien powoływać skład Rady Polityki Pieniężnej i nadzorować jej prace oraz banku centralnego, Komisji Nadzoru Finansowego,….

Najpilniejsze zadania dla Ministra Finansów:

–      rezygnacja z wprowadzenia w Polsce „Euro” (w innym przypadku emitentem obowiązującej u nas waluty byłby Europejski Bank Centralny, prowadzący „niezależną” politykę pieniężną, a polski minister byłby pozbawiony narzędzi, niezbędnych do właściwego zarządzania finansami publicznymi),

–      uporanie się z kwestią zadłużenia zagranicznego,

–      uporządkowanie zasad kontaktów z międzynarodowymi instytucjami finansowymi,

–      nacjonalizacja banków (!).

 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZEWNĘTRZNEGO

 

Aby zrealizować ten cel, trzeba przede wszystkim zmniejszać prawdopodobieństwo konfliktów oraz poszukiwać optymalnych rozwiązań zagrożeń globalnych poprzez prowadzenie właściwej współpracy międzynarodowej. Należy też:

 

12       Promować realne nadzorowanie elit rządzących przez narody.

Większość występujących dotychczas na świecie konfliktów, dyktatur, różnych kryzysów, …, było wynikiem chorych ambicji lub innych ułomności wpływowych jednostek i przywódców. Brak właściwego nadzorowania elit jest ciągle główną przyczyną wielu problemów. Ich skuteczne i trwałe usuwanie może odbywać się jedynie poprzez likwidację przyczyn.

 

13       Realizować eliminację zjawiska terroryzmu poprzez wyjaśnianie i usuwanie przyczyn jego istnienia a nie skutków. Aby to było możliwe należy rozmawiać również z tymi, którzy prowadzą walkę w jedyny, dostępny dla nich sposób.

 

14       Tworzyć odpowiednie koalicje obronne, właściwie zorganizować, wyszkolić i uzbroić narodowe siły zbrojne w oparciu o własny przemysł.

 

15              Przywrócić kontrole na granicach państwa, ….

 

16       Zreformować politykę zagraniczną.

Najważniejsze zadania:

–      dokonać rzetelnego bilansu zysków i strat związanych z przynależnością do Unii Europejskiej, NATO, Banku Światowego,…,

–      nie ratyfikować Traktatu Lizbońskiego ze względu na: sprzeczność jego treści z Konstytucją RP i żywotnymi interesami Polski, wynik referendum w Irlandii, uniemożliwienie suwerenowi wypowiedzenia się w formie referendum ogólnonarodowego, …,

–      zrezygnować z przyjęcia europejskiej waluty emitowanej przez „niezależną” instytucję międzynarodową, …,

–      zrezygnować z opłat za przekraczanie emisji CO2,

–      podjąć działania zmierzające do utworzenia „Unii Pokoju i Współpracy” – koalicji suwerennych państw świata, rezygnujących z agresji militarnej, politycznej, ekonomicznej, …, oraz współpracy z agresorami. Zrezygnować z przynależności do Unii Europejskiej,

–      zrezygnować z budowy „tarczy antyrakietowej” – brak zgody suwerena, zagrożenie interesów Polski, …,

–      zrezygnować z udziału polskich sił zbrojnych w działaniach poza terytorium Polski,

–      podjąć działania zmierzające do zaprzestania działań wojskowych na terenie Afganistanu, Palestyny, …, wyjaśnienia rzeczywistych przyczyn konfliktów, usunięcia ich na drodze dialogu, pomocy, współpracy, …,

–      podjąć działania zmierzające do powołania międzynarodowego trybunału w celu osądzenia ingerencji i działań zbrojnych obcych państw na terenie Iraku, …,

–      rozwijać wszelką współpracę z polonią na całym świecie,

–      rozwijać współpracę z państwami, które wprowadzą system nadzorowania elit rządzących przez ich narody,

 

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

 

17       Zreformować organy ścigania, ratownictwa, zarządzania antykryzysowego, ….

Będzie to możliwe dzięki efektom płynącym z reform opisanych powyżej (lepsza organizacja i kontrola służb, dofinansowanie, motywacyjny system wynagradzania za pracę, …,).

 

18       Zreformować wymiar sprawiedliwości.

Obowiązująca od dawna zasada „niezawisłości” sądów nie gwarantuje, co wynika z praktyki, bezstronnych, niezależnych, sprawiedliwych, szybkich, …, postanowień i wyroków. W obecnie obowiązującym systemie to podatnicy są karani za ściganie, osądzanie i egzekwowanie kary przestępcom. To z ich podatków opłacana jest policja, prokuratura, sądy, więzienia,…. Aby uzdrowić tą chorą sytuację należy m.in.:

–      władzę sądowniczą poddać nadzorowi Prezydenta RP,

–      przywrócić instytucję ławy przysięgłych,

–      zmienić zasadę przedawniania przestępstw. Jedynym, dopuszczalnym powodem uznania przedawnienia powinna być śmierć sprawców, zleceniodawców i innych osób, które mogły uzyskać profity z przestępstwa,

–      zmienić zasady wymierzania kar poprzez odpowiednie regulacje prawne (kodeks karny i wykroczeń, kodeks postępowania karnego, …,). Celami wymierzenia kary za wykroczenia, przestępstwa i zbrodnie powinny być: naprawa wyrządzonych krzywd i strat, resocjalizacja, zwrot z nawiązką wszelkich kosztów ścigania, sądzenia, pobytu w zakładach karnych, resocjalizacji, …. W związku z tym, niezbędnymi elementami kary powinny być: obowiązkowa praca, nauka, terapia, …. Okres kary powinien być uwarunkowany zrealizowaniem celów. Ich realizację powinni nadzorować fachowcy (psychiatrzy, psychologowie, ekonomiści, ….). Ewentualne uchylanie się od należytego odbywania kary skutkować powinno odmową zapewnienia dachu nad głową, ogrzewania, światła, posiłku, wody, …. Powinna istnieć możliwość udzielenia pomocy w spłacie należności przez osoby posiadające taką wolę. Nie można „sponsorować” wczasów przestępcom, gdy ich ofiary cierpią.

 

19       Osądzić osoby działające na szkodę Narodu Polskiego.

 

20       Zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne przede wszystkim poprzez:

–      uruchamianie nowych, odnawialnych, rozproszonych źródeł energii elektrycznej (turbogeneratory z niskowrzącymi czynnikami termodynamicznymi – patent Aleksandra Żytkiewicza, wykorzystujące ciepło z licznych w Polsce pokładów energii geotermalnej lub odpadowe), a także kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, wiatrowych, …,

–      rozwój produkcji biopaliw i paliw syntetycznych oraz przetwórstwa węgla,

–      systematyczne zmniejszanie uzależnienia od zewnętrznych dostawców nośników energii poprzez dywersyfikację dostaw, zastępowanie ich energią elektryczną, biopaliwami i paliwami syntetycznymi produkcji krajowej, poszukiwanie i eksploatowanie nowych złóż oraz prowadzenie prac naukowych nad nowymi technologiami.

Nie jest wskazane budowanie elektrowni jądrowych, bo:

–      Można wykorzystać energię dostępną z największego, najlepszego i darmowego reaktora- jądra Ziemi.

–      Możliwości pozyskania pierwiastków promieniotwórczych są ograniczone.

–      Odpady promieniotwórcze są niebezpieczne, a ich składowanie – kosztowne.

 

21       Zreformować system emerytalny i ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem efektywnego i trwałego przeprowadzenia tego etapu reform, jest poprawa sytuacji materialnej polskich rodzin. Nastąpi ona dopiero po uwłaszczeniu, zniwelowaniu różnic majątkowych, zapewnieniu możliwości uzyskiwania dochodów, naprawieniu systemu wynagradzania za pracę i podatkowego, wprowadzeniu systemu nadzorowania zgodności majątku mieszkańców Polski z wysokością ich legalnych dochodów, ….

Wtedy, będzie można zrealizować cel m.in. poprzez:

–      zlikwidowanie ZUS, KRUS, FUS, Towarzystw Ubezpieczeń oraz przekazanie ich majątku Polkom i Polakom. Oni najlepiej będą wiedzieli jak zabezpieczyć się na starość, przed chorobą, wypadkiem, czy odpowiedzialnością cywilną. Redystrybucja środków jest niebagatelnym, dodatkowym i zbytecznym kosztem. Nie należy koncentrować się na przerzucaniu pieniędzy z jednego portfela do drugiego. Trzeba stworzyć takie warunki, aby portfel każdej uczciwie pracującej osoby zabezpieczył jej przyszłość na poziomie adekwatnym do udziału w efektach,

–      zniesienie obowiązku ubezpieczeń. Każdy dorosły człowiek powinien mieć możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, co do formy i stopnia zabezpieczania się. Systematyczne gromadzenie środków na zwykłym koncie, dobrze zarządzanego i nadzorowanego banku, byłoby lepszym rozwiązaniem (odsetki, możliwość swobodnego dysponowania, gwarancje skarbu państwa, …),

–      zniesienie obowiązku wypłat rent i emerytur przez państwo,

–      bardzo sporadyczne udzielanie pomocy państwa w indywidualnych przypadkach. Powinno mieć miejsce, jedynie w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych.

 

22       Zreformować ochronę zdrowia.

Główne przyczyny występowania problemów w tym sektorze to: niewłaściwy sposób finansowania oraz zarządzania i nadzoru. Niezbędne jest, więc m.in.:

–      zniesienie dotychczasowego systemu finansowania służby zdrowia (likwidacja NFZ),

–      wprowadzenie 100% odpłatności pacjentów lub ich opiekunów za świadczone im usługi. Będzie to możliwe dzięki poprawie sytuacji materialnej polskich rodzin wynikającej z uwłaszczenia, zniwelowania różnic majątkowych, reformy systemu podatkowego i wynagradzania za pracę, ….Pozwoli też na eliminację zbędnych kosztów redystrybucji środków oraz umożliwi racjonalne zarządzanie pieniędzmi.

–      wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek służby zdrowia, nie będących własnością skarbu państwa. Koncesje umożliwią właściwe ich nadzorowania przez władze. Oczywiście, przez prawidłowo funkcjonujące władze, bo bezpośrednio lub pośrednio nadzorowane przez Naród Polski. Właściwy nadzór wpłynąć również powinien na poprawę poziomu zarządzania.

 

23       Zreformować edukację i szkolnictwo wyższe.

Na zasadach, podobnych do reformy ochrony zdrowia:

–      wprowadzenie, z identycznych powodów, 100% odpłatności za naukę w szkołach niezależnie od poziomu kształcenia. Należy też zauważyć, że po wprowadzeniu w/w reform każda dorosła (nie uzależniona, nie pozbawiona praw publicznych,…) osoba będąc współwłaścicielem jakiegoś przedsiębiorstwa powinna, we wspólnym interesie, sponsorować rozwój intelektualny swoich dzieci – przyszłych współwłaścicieli,

–      wprowadzenie nieodpłatnego koncesjonowania placówek, będących własnością inną niż skarbu państwa, w celu właściwego nadzorowania przez władze oraz

–      zróżnicowanie w zależności od poziomu wiedzy formę nauczania – poznawanie poprzez doświadczanie, samodzielne dochodzenie do wniosków,

–      dokonanie zmiany formy oceniania poziomu wiedzy – umiejętności stosowania teorii w praktyce, jej przydatności do osiągania praktycznych, pozytywnych efektów działań, ….

 

24       Przeprowadzić wszelkie inne niezbędne reformy (nauka, rolnictwo, gospodarka, infrastruktura, kultura, media, sport, …).

Zreformowanie systemów: zarządzania państwem, finansów publicznych i polityki monetarnej oraz zmiana obowiązującego prawa umożliwią: likwidację deficytu budżetowego i zadłużenia skarbu państwa oraz zgromadzenie środków niezbędnych do przeprowadzenia innych, niezbędnych reform.

Przedsiębiorstwa będące własnością kapitału zagranicznego, nie mogą być przeznaczone do uwłaszczenia Polaków (chyba, że udowodni się nabycie ich z naruszeniem prawa). Maksymalny udział kapitału obcego w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski nie powinien przekroczyć 40%. Sposób funkcjonowania, nadzorowania i opodatkowania ich powinien być odrębnie regulowany przez Ministra Gospodarki. Powinien on być uzależniony od kondycji polskiej gospodarki, warunków stwarzanych polskim przedsiębiorstwom w innych państwach, ….

Szczegółowe rozwiązania wielu innych, nieopisanych tu, spraw Naród Polski mógłby w sposób skuteczny nadzorować i wpływać na ich przebieg w trakcie realizacji. Umożliwiłyby to, zaproponowane reformy.

 

ZAKOŃCZENIE

 

Opisane powyżej propozycje reform to, w moim odczuciu, jedyna szansa na pokojowe, radykalne i korzystne dla Narodu Polskiego zmiany. Wszelkie inne, oddolne, demokratyczne próby reform, w pozornie tylko demokratycznym państwie, nie wiele zmienią. Silne poprzez posiadanie władzy, środków finansowych, …, „elity” nie są zainteresowane zmianami.

 

Proszę, nie zapominajmy o naszych przodkach, którzy przelewali krew za wolność i niepodległość Polski. My też, zadbajmy o lepszą przyszłość następnych pokoleń Polaków.

 

Wszystkie osoby i organizacje, akceptujące przedstawione propozycje i chcące włączyć się w ich realizację, proszę o:
–      rozpowszechnianie niniejszego programu i zbieranie podpisów osób popierających (na załączonych „Kartach poparcia”, dostępnych również na stronie internetowej) oraz dostarczenie ich pod wskazany adres,

–      zgłaszanie się w celu uruchomienia lokalnych przedstawicielstw Komitetu Wyborczego Niezależnego Kandydata na Urząd Prezydenta RP – Tadeusza Cichockiego,

–      zgłaszanie się w celu uczestniczenia przy opracowywaniu projektu nowej Konstytucji RP, utworzenia „Gabinetu Cieni”, przygotowania reformy prawa, …,

–      zgłaszanie wszelkich, innych form oferowanej pomocy.

 

Niniejszym zobowiązuję się do zgłoszenia, w Państwowej Komisji Wyborczej, swojej kandydatury na Urząd Prezydenta RP po ewentualnym uzyskaniu min. 100 000 podpisów osób popierających,. Jednocześnie złożę u Notariusza i Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oryginał pisemnego zobowiązania do realizacji proponowanych przeze mnie, opisanych powyżej reform.

W przypadku wygrania wyborów i braku dostatecznego wsparcia ze strony Polaków, a w konsekwencji nie wprowadzenia nowej, opisanej wyżej, Konstytucji RP, zobowiązuję się do rezygnacji z urzędu, gdyż w tej sytuacji realizacja programu nie będzie możliwa.

 

Tadeusz Cichocki
Piaseczno, dn. 27 lipca 2013 r.

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

 

 

 

 

Do Narodu Polskiego

List otwarty

 

W nawiązaniu do listu otwartego “Zamach stanu w Polsce” z dn. 25 kwietnia 2013 r.
(dostępny na http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf) informuję:

 

–           Sąd Najwyższy i Prokuratura Generalna potwierdziły jego odbiór w dniu 30.04.2013 r.

–           Sąd Najwyższy do dnia dzisiejszego nie udzielił żadnej odpowiedzi (!).

–           Prokuratura  Rejonowa  Warszawa-Śródmieście  odmówiła  wszczęcia  śledztwa  oraz

przyjęcia zażalenia (!).

–           Dnia  31.07.2013 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbędzie się
posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Śródmieście o odmowie przyjęcia zażalenia.

–           Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota jest w trakcie rozpatrywania sprawy.

Suweren, jako władza zwierzchnia w Polsce (Art.4, ust. 1 obowiązującej Konstytucji
RP)  ma  niepodważalne  prawo  żądać  dowodów  na  potwierdzenie  zgodności  oficjalnych
wyników  wyborów  powszechnych,  uchwał  Sądu  Najwyższego  w  sprawach  ważności
wyborów i protokołów Komisji Wyborczych z wolą większości wyborców biorących udział
w wyborach. Obowiązkiem Sądu Najwyższego i innych organów było, więc ich dostarczenie.
Pomimo wystosowanych przeze mnie wezwań i upłynięcia wskazanych terminów do chwili
obecnej nie dostarczono ich suwerenowi ani nie udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi(!).

W tej sytuacji należy stwierdzić, że:

1.         Uchwały Sądu Najwyższego stwierdzające ważność wyborów podjęte zostały w

sposób bezpodstawny (!!).

 

2.         Suweren nie ma podstaw do uznawania oficjalnych wyników wyborów za zgodne

z prawdą – wolą wyborców i prawem – Art. 4, ust. 2 Konstytucji RP                z dnia 2

kwietnia 1997 r.

 

3.         Wszystkie organa władzy w Polsce funkcjonują w sposób nielegalny (!!).

Skoro  niedozwolone  jest  kierowanie  pojazdem  mechanicznym  bez  odpowiednich
uprawnień  to  w  żadnym  przypadku  nie  można  tolerować  kierowania  państwem –

reprezentowania Narodu Polskiego bez okazania legitymacji społecznej – udokumentowanej zgody wyborców.

Uzurpatorzy urzędujący w konstytucyjnych organach władzy prawdopodobnie celowo ignorują wezwania, nie podejmują merytorycznego dialogu i okazują bezczynność w sprawie proponowanej przeze mnie nowelizacji prawa wyborczego z nadzieją, że:

 

4.         Przeprowadzanie  wyborów  powszechnych,  których  wyniki  byłyby  w  sposób

udokumentowany zgodne z wolą suwerena nie będzie możliwe również w przyszłości

(!!!).

 

Ze względu na fakty: obsadzenie wszystkich decyzyjnych stanowisk w najwyższych
organach, urzędach, sądach, resortach siłowych,  …, przez ludzi nielegalnie sprawujących
władzę, ignorowanie wszelkich inicjatyw społecznych oraz wezwań do dymisji stwierdzić
trzeba, że:

 

5.         Suweren pozbawiony został realnych, możliwości odsunięcia od władzy wrogich
Narodowi Polskiemu i działających na jego szkodę uzurpatorów w sposób pokojowy.

6.         Jedyną  możliwością,  jaką  uzurpatorzy  pozostawili  Polakom na  przywrócenie
normalnych warunków życia i funkcjonowania państwa jest ich fizyczne unicestwienie
oraz  powołanie  nowych,  legalnych  władz.  Koniecznie  na  bazie  nowej  i  właściwej ordynacji wyborczej.

W normalnych warunkach jestem obrońcą prawa człowieka do życia. Dlatego też wielokrotnie   próbowałem   doprowadzić   do   reform   drogami   pokojowymi.   Niestety bezskutecznie, bo byłem ignorowany. Podobnie zresztą jak wiele innych osób, organizacji, Związków Zawodowych, ….   Dziś nie żyjemy w normalnych warunkach. Jesteśmy w stanie niewypowiedzianej  wojny  i  podstępnej  okupacji  realizowanej  przez  uzurpatorów  a polegającej  na  niewolniczym  eksploatowaniu  Narodu  Polskiego  oraz  rozgrabianiu  i unicestwianiu Polski.

2

W związku z powyższym a także ze względu na przedagonalny stan państwa, bardzo złe i ciągle pogarszające się warunki życia przeważającej części Polaków, bezczynność lub brak efektywnego przeciwdziałania odpowiednich organów państwa oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz na podstawie Art.4, ust. 1 i 2 obowiązującej Konstytucji RP

WZYWAM

 

Polki i Polaków, którzy przyszłość swoją i swych potomków upatrują w wolnej, suwerennej,  bezpiecznej,  sprawiedliwej,  dostatniej  i  gwarantującej  perspektywy  rozwoju Polsce   do   przejęcia   bezpośredniego   sprawowania   władzy   oraz   obrony   swoich konstytucyjnych i naturalnych praw a także żywotnych interesów Polski.

 

Korzystając  z  prawa  do  bezpośredniego  sprawowania  władzy          (Art.4,  ust.    2

Konstytucji  RP)  oraz  w  związku  z  istniejącymi  obecnie  okolicznościami       (bezprawnym

przejęciem i sprawowaniem władzy przez uzurpatorów, ich bezpośrednimi i rzeczywistymi,
różnymi działaniami na szkodę Narodu Polskiego, ignorowaniem wszelkich pokojowych
inicjatyw społecznych zmierzających do naprawy państwa, bardzo złą sytuacją Polski oraz
brakiem innych, efektywnych możliwości jej poprawy) suweren może i powinien podjąć
decyzję oraz wprowadzić w życie niezbędne działania obrony koniecznej poprzez:

1.         Uznanie  wszystkich  osób,  które  nielegalnie,  bo  bez  okazania  legitymacji
społecznej i wbrew wezwaniom suwerena do ustąpienia z pełnionych funkcji  nadal
uzurpują sobie prawo do sprawowania władzy za zdrajców, wrogów Narodu Polskiego i okupantów Polski.

2.         Uznanie  wszystkich  osób  współpracujących  z  okupantami  i  działających  w
jakikolwiek sposób  na  szkodę  Narodu  Polskiego  lub  Polski  za  ich  kolaborantów  i
zdrajców – wrogów Narodu Polskiego.

 

3.         Uznanie prawa  (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za

4.         Skazanie wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie
podstępnego  zamachu  stanu,  nielegalne  sprawowanie  władzy,  ignorowanie  władzy
zwierzchniej m.in. jej wezwań do ustąpienia z pełnionych funkcji i działanie na szkodę Narodu Polskiego oraz w celu powstrzymania destrukcji Polski.

 

5.         Stworzenie  w  celu  realizowania  egzekucji  możliwie  jak  największej  liczby
zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów
Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu
najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich
oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji monitoringu,….

 

6.         Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów
OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko
wrogom  –  przedstawicielom  władzy  okupacyjnej  i  ich  kolaborantom.  Ewentualną współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny  (niebezpieczeństwo inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

3

7.         Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie

„dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów  stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.

 

Realizowanie tego punktu podejmowane powinno być bez dodatkowych wezwań.
Każdy z oddziałów OKNP powinien samodzielnie podejmować wszelkie decyzje. Również o
optymalnym  momencie  rozpoczęcia  działań.  Sugeruję  jednak,  aby  pierwsze  działania
przeprowadzać  po 30  września  b.r.  oraz  po  upewnieniu  się,  że  do  tej  pory  działania

Prokuratury, Związków Zawodowych i ewentualnie jakieś inne nie przyniosą oczekiwanych skutków: obalenia władzy uzurpatorów i okupantów – wrogów Polski oraz co równie ważne –
umożliwienia zgodnego z wolą Polaków i udokumentowanego powołania nowej władzy (w pierwszym rzędzie Prezydenta RP, jako głowy państwa). Okres do wskazanej daty powinien być wykorzystany na tworzenie zakonspirowanych oddziałów OKNP i rzetelne, samodzielne przygotowania do akcji.

 

8.         Powołanie,  po  obaleniu  okupanta,  Konwentu  Narodowego              (w  jego  skład

dopuszczać  jedynie  rodowitych  Polaków  o  nieposzlakowanej  przeszłości)  w  celu
ustanowienia  nowego  prawa  wyborczego (np.  wprowadzającego  jawność  wyborów,

likwidującego obowiązek zebrania  100 000 podpisów osób popierających kandydatów na urząd Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców,  …) oraz Narodowej Komisji Wyborczej w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych wyborów głowy państwa.

9.         Wybranie najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On
powinien zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich
realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum.

W moim przekonaniu nie należy stawiać na partie polityczne, lecz na konkretne osoby.
Uważam, że to wybrany w prawdziwie demokratycznych wyborach przez Naród Polski
Prezydent  RP  powinien (na  podstawie  zapisów  nowej  Konstytucji)  wyłaniać  w  trybie

konkursu ofert i powoływać Prezesa Rady Ministrów. On zaś w ten sam sposób powinien wyłaniać i powoływać poszczególnych ministrów. Przy ich wyborach decydować powinny kompetencje i predyspozycje a nie przynależność partyjna.

 

10.       Nadzorowanie  Prezydenta RP oraz  reform realizowanych  przez ustanowioną

władzę.

Wzywam również:

 

–           Wszystkich  uczciwych  i  szlachetnych  Polaków,  którym  leży na  sercu  dobro  ich
Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w urzędach, policji, sądach, straży miejskiej,
…, do rezygnacji  (na czas obalania uzurpatorów) z pracy/służby i zaniechania wszelkich kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.

4

–           Wszystkich zmuszonych do  emigracji patriotów polskich do udzielania wszelkiej

możliwej pomocy oddziałom OKNP.

 

Ponadto informuję Ambasady innych państw, że wszelkie zobowiązania i decyzje obecnych władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena – Narodu Polskiego i z tego powodu nielegalne.

 

UZASADNIENIE

 

Naród Polski ma prawo i obowiązek obrony swojej Ojczyzny przed grupą ludzi, którzy nielegalnie  przejęli  władzę  i  sprawując  ją  działają  na  jego  szkodę  oraz  nie zamierzają zaprzestać pomimo wezwań. Nikt za nas nie obroni naszych słusznych praw ani żywotnych interesów Polski. Stoimy przed kolejną szansą naprawy Polski. To od naszej postawy zależeć będzie czy jej nie zaprzepaścimy.

Realizacja w/w propozycji jest w moim przekonaniu jedyną drogą umożliwiającą suwerenowi skuteczne   odsunięcie   od   władzy   obłudnych   i   aroganckich   uzurpatorów/agentów, wprowadzenie  nowej  i  właściwej  ordynacji  wyborczej,  powołanie  legalnej  władzy  oraz wdrożenie niezbędnych reform.

Zaniechanie  ich  realizacji  pogrążyłoby  Polskę,  bo  nadal  umożliwiałoby  wrogom Polski „przemycanie”  swoich  agentów/marionetek  do  najwyższych  organów  władzy  na podstawie pseudo demokratycznej ordynacji wyborczej i działanie na szkodę Polaków. W żadnym przypadku nie można tolerować bezkarności ludzi działających na naszą szkodę. Również ze względu na demoralizujący wpływ takiej sytuacji na kolejne ekipy rządzące, składy sędziowskie, ….

 

Niestety  nawet  gdyby  śledztwo  prowadzone  przez  Prokuraturę  powierzone  było
obiektywnym i kompetentnym prokuratorom to wydaje się, że postawienie przed wymiarem
sprawiedliwości zespołu sędziów Sądu Najwyższego, którzy w sposób bezpodstawny, (bo
niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców) uznawali ważność wyborów
(przez  co  narazili  Naród  Polski  na  destrukcyjne  działania  ludzi  rzekomo  wybranych)  i
sprawiedliwe ich osądzenie jest w obecnych realiach znikomo prawdopodobne ze względu na
„układy”  ludzi „władzy”.  To  samo  dotyczy „przedstawicieli”  innych  najwyższych,

konstytucyjnych organów władzy i partii politycznych.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń (upodobań „władzy”/uzurpatorów do łamania prawa –  ignorowania  woli  władzy  zwierzchniej  w  Polsce  i  chowania  się  za  plecami policjantów) nie należy też oczekiwać skuteczności planowanych na wrzesień przez Związki Zawodowe zgodnych z „prawem” strajków i demonstracji, choć życzę im jak najlepiej i będę ich wspierać na miarę swoich możliwości.

 

ZAKOŃCZENIE

 

Rodacy nadchodzi czas rozliczenia  wszystkich uzurpatorów, zdrajców, sprzedawczyków, sabotażystów i kolaborantów często ukrywających się pod polsko brzmiącymi nazwiskami i fałszywymi życiorysami, którzy obłudnie pod płaszczykiem polityki miłości z uśmiechem na twarzach i w pięknych, nowiutkich, skrojonych za nasze pieniądze garniturkach działają na naszą szkodę w każdy możliwy sposób.

5

Pora skończyć z samo podpaleniami, petycjami, marszami protestacyjnymi, strajkami i wszelkimi innymi zgodnymi z  „prawem”, ale niestety nieskutecznymi próbami naprawy Polski.  Uzurpatorzy  łamiąc  zapisy  obowiązującej  Ustawy  Zasadniczej  nie  respektują zwierzchności Narodu Polskiego. To, dlatego lekceważą petycje, strajki i protesty oraz tworzą ustawy  niezgodne  z  wolą  suwerena.  Dlatego  wbrew  woli  suwerena  ratyfikując  Traktat Lizboński  zniewalają  Polaków,  za  bezcen  wyprzedają  majątek  narodowy  zamiast  go pomnażać, w sposób niczym nieuzasadniony zadłużają Polaków, wydłużają wiek emerytalny, odmawiają dymisji i nowelizacji prawa wyborczego, chcieli wprowadzić ACTA, planują likwidację naszej waluty,  …, itd., itp. W tej sytuacji jedynie radykalne, zdecydowane i konsekwentne  działania  mogą  przynieść  oczekiwane  efekty.  Mam  nadzieję,  że  wzorem naszych przodków nie zabraknie nam odwagi oraz determinacji.

Być może niektórzy z nas oddadzą życie podobnie jak uczyniło to wcześniej bardzo wielu szlachetnych i wielkich Polaków. Myślę jednak, że lepiej zginąć z honorem w słusznej sprawie niż żyć jak niewolnik „wybrańców” Boga we własnym kraju.

W chwilach zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać z siebie heroizm, rozwagę,
konsekwencję  i  potrafili…  działać.  Wierzę,  że  i  tym  razem  tak  będzie.  Wierzę,  że
zwyciężymy i tym razem zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy
właściwe wnioski wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się
oszukiwać ewentualnym, kolejnym złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie
życzę.

Tadeusz CICHOCKI

Przywróćmy godność swastyce

Jest rok 1920. Niemieccy naziści umieszczają swastykę jako godło na fladze NSDAP i niedługo po tym staje się ona oficjalnym symbolem  Trzeciej Rzeszy. Czarna swastyka umieszczona w białym kole na karmazynowym tle. I tak większość ludzi kojarzy ten święty, znany od tysiacleci znak. Nikomu po zakończeniu II WŚ nie zależało, by przywrócić jej właściwe miejsce i godność. Była i jest zwalczana jako symbol zbrodni tylko dlatego, że kilku degenaratów użyło jej jako symbolu zła.
Zostańmy na początku XX wieku, a konkretnie w roku 1917. W Rosji zaczyna się finansowana przez żydowskie banki z USA rewolucja bolszewicka, której przywódcy za swój symbol obierają sierp i młot. W krótkim czasie staje się on symbolem partii komunistycznych na całym świecie. Pod czerwonymi sztandarami zaczynają się przeprowadzane przez NKWD (składające się zresztą w zdecydowanej większości z rosyjskich żydów) masowe egzekucje, tortury, zsyłki. Giną miliony ludzi. Najpierw w Rosji radzieckiej, następnie na Ukrainie a potem rozprzestrzenia się to na inne kraje na świecie. I sytuacja się powtarza. Sierp i młot nie stał się zakazanym symbolem, choć otumanieni jego zwolennicy wymordowali o wiele więcej milionów istnień ludzkich więcej niż uczynili to zwolennicy Hitlera.A teraz cofnijmy się na chwilę do roku 312. Podczas bitwy przy moście Mulwijskim cesarz Konstantyn doznaje „objawienia” i od tego momentu zaczyna popierać chrześcijaństwo, które w krótkim czasie stało się oficjalną religią Imperium Rzymskiego. Od 315 roku na medalach i monetach zaczynają pojawiać się symbole krzyża, które do roku 325 wyparły symbole pogańskie. Nowa religia w cesarstwie rzymskim zaczęła rosnąć w siłę, by w końcu stac się jedyną oficjalnie uznawaną. Ze znakiem krzyża chrześcijańskiego zaczęto niszczyć święte symbole innych, pogańskich religii. Pod znakiem krzyża podbijano inne narody a te, które nie chciały „dobrowolnie” przyjąć niesionej na ostrzach mieczy religii miłości i pokoju, bez litości wycinano w pień. I tak się działo przez wiele wieków i dlatego też Watykan & Co. ma jak do tej pory największe wpływy na całym świecie. Więc dlaczego chrześcijański krzyż nie jest zwalczany z równą zaciekłością? On sam symbolizuje cierpienie i śmierć i z tym znakiem na przestrzeni wieków, wymordowano znacznie więcej ludzi niż uczynili to naziści. A jednak to tylko Swastyka stała się symbolem zakazanym, choć znak ten jest obecny od 12 tysięcy lat w zdecydowanej większości kultur na całej ziemi, i nigdy w swej historii nie symbolizował zła, a szczęście i pomyślność, będąc jednocześnie potężnym talizmanem Mocy.
Czy dlatego, że symbol ten był używany przez nieco ponad 20 lat, mamy odrzucić wartości z jakimi był on związany? W sieci można znaleźć setki fotografii z czasów wspólczesnych czy przedwojennych na których widać ten święty symbol. Jako przykłady podam tylko kilka z nich, bo w ramach krótkiego wpisu, trudno by umieścić wszystkie grafiki i zdjęcia na których umieszczona jest właśnie swastyka.

 

http://kodczasu.pl/files/swastyka_790

 

Budda_mini

Swastyka na posągu Buddy

https://forum.ioh.pl/graficzki2/1395671035_swastyka11

 

Jak widać na powyższych przykładach, symbol krzyża ze złamanymi ramionami obecny jest w kulturach i religiach na całym świecie.

W marcu 2001 roku, nakładem wydawnictwa Adam Marszałek, ukazała się książka Filipa Buddy „Swastyka w dziejach cywilizacji”. Jest to fantastyczne opracowanie historyczne, gdzie autor zgromadził dziesiątki rycin i zdjęć swastyki oraz w bardzo klarowny sposób przedstawił swój  punkt widzenia na jej pochodzenie. Pozwolę sobie zacytować fragment dotyczący Indii: (str.46-47)

 

My, mieszkańcy Europy stojąc u progu XXI wieku, czujemy się trochę zagubieni w naszej zaawansowanej technologicznie cywilizacji. Na rozwoju materialnym cierpi nasz świat duchowy. Coraz bardziej staje się popularna ucieczka w mistyczny świat Dalekiego Wschodu. Kino i literatura pełnymi garściami czerpią z tematów związanych z Indiami.
Tak, jak w innych kulturach, i w indyjskiej dużą rolę odgrywają symbole. Wśród ich niezliczonej liczby natykamy się na jakże interesującą swastykę. Znak ten w Indiach jest tak bardzo popularny, że jego międzynarodowa nazwa wywodzi się właśnie stamtąd. W sanskrycie swastyka to svastika —„tworzący dobrobyt”, od svasti
— powodzenie (Su — dobrze, asti — on jest)
Logicznie rozumując, jeśli swastyka cieszy się taką popularnością u Hindusów, buddystów i dżajnistów, znaczy to, że musi ona funkcjonować w Indiach od bardzo dawna. Najstarsze swastyki występujące w kulturze hinduskiej odkryte w Mohendżo-Daro pochodzą z trzeciego tysiąclecia przed Chrystusem. Prawdopodobnie ten symbol przywędrował na tereny dzisiejszego Pakistanu gdzieś z Azji Przedniej, może z dorzecza Tygrysu i Eufratu. Wpływy mezopotamskie są bardzo widoczne w protohistorycznej kulturze Indii. Występuje wiele podobieństw miniędzy cywilizacjam i Harappy, Mohedżo-Daro a światem współcsesnym Sumerowi  i Anatolii” . Myślę więc, że wielce prawdopodobne jest przybycie łamanego
krzyża do Azji Wschodniej wraz z. kulturowymi wpływami z jej zachodniej części.
Ze starożytną cywilizacją Mohendżo-Daro wiąże się wiele, niekiedy karkołomnych teorii. Wielokrotnie udowadniano zadziwiający związek pomiędzy kulturowym dorobkiem Indii przedaryjskich a Wyspą Wielkanocną. Nie czas czy miejsce na dywagacje, czy obie cywilizacje kontaktowaly się ze sobą i która z nich dzierżyła palmę pierwszcństwa w rozwoju. Warto jednak wspomnieć, że polski uczony Benon Zbigniew Szałek, zajmujący się powyższym problemem od lat, zauważył pewne podobieństwo pomiędzy swastykami znalezionymi w Mohendżo-Daro, a pewnym znakiem pochodzącym z Wyspy Wielkanocnej (rys. 31)”. Jest to postać ludzka przyjmująca postawę bardzo zbliżoną do łamaneg‹i
krzyża. Czy jest to jedynie zbieg okoliczności, czy też możemy uznać, ze tajemniczy mieszkańcy wyspy wielkich głów znali prastary symbol swastyki? Czy prawdopodobnym jest, aby na niezliczonych wyspach Pacyfiku występował znak złamanego krzyża? Jak dotąd przypadek wskazanego przez Szałka symbolu jest jedynym mi znanym”.

W świetle powyższych rozważań, można zdecydowanie stwierdzić, że symbol swastyki, obecny przez tysiące lat w różnych kulturach i systemach religijnych, nigdy nie oznaczał nienawiści. Można tylko podejrzewać celowe działanie sił ustalających powojenny ład na świecie, by w umysłach ludzi zaszczepić wyłącznie jeden obraz swastyki. I niestety udało się im to. Naszym zadaniem jest teraz, by odwrócić jej niekorzystny wizerunek.

Post ten publikuję w 69 rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem. Niech ten starożytny symbol znów zacznie się jawić w oczach ludzi jako uosobienie dobra, miłości i pokoju. Niech zwycięży nad siłami, które za wszelką cenę chcą przejąć władzę nad światem, a swastyka była jednym z elementów, które im w tym przeszkadzały.

Jestem zdezorientowany, czy ktoś może mi pomóc?

PRACowniA

Neil Clark
rt.com
15 kwietnia 2014 10:06

Antyrządowy protestant powiewa flagą przed zajętym budynkiem służby bezpieczeństwa SBU w Ługańsku, 14 kwietnia, 2014. (Reuters / Shamil Zhumatov)

Jestem zdezorientowany. Kilka tygodni temu powiedziano społeczeństwu na Zachodzie, że zajmowanie budynków rządowych na Ukrainie było bardzo pozytywne. Ci ludzie, jak powiedzieli nam nasi przywódcy polityczni i elitarni komentatorzy medialni, byli „prodemokratycznymi demonstrantami”.

Rząd USA ostrzegał władze Ukrainy przed stosowaniem siły wobec tych „prodemokratycznych demonstrantów„, nawet jeśli, zgodnie z materiałami, które widzieliśmy, niektórzy z nich byli neonazistami, którzy rzucali koktajlami Mołotowa i innymi rzeczami w policję, rozbijali pomniki i podpalali budynki.

Teraz, zaledwie kilka tygodni później, powiedziano nam, że ludzie zajmujący budynki rządowe na Ukrainie nie są „prodemokratycznymi demonstrantami” ale ” terrorystami” lub „bojówkarzami„.

Dlaczego okupacja budynków rządowych na Ukrainie była bardzo dobrą rzeczą w styczniu, ale jest niedopuszczalna w kwietniu? Dlaczego użycie siły przez władze wobec protestujących było…

View original post 979 słów więcej

Oskarżam o masową zbrodnię przeciwko ludności cywilnej w Odessie…

Dołączam się do oskarżeń. Podobnie jak opolczykpl, oskarżam o zbrodnie przeciw ludzkości wszystkich, którzy popierali i popierają morderców finansowanych przez USA i UE a w szczególności: polski rząd i parlament, polski episkopat kościoła rzymsko katolickiego, polskojęzyczne media i ogólnodostepne stacje telewizyjne. Oni są tak samo winni jak ci, którzy to wykonali. To na ich rękach jest krew bestialsko zabitych w Odessie. Również ci, którzy organizowali transporty „pomocy” dla Majdanu nie sa bez winy. To też dzięki nim mordercy i przestępcy z „Prawego Sektora” urośli w siłę. Zdrajcy Polski i Słowiańszczyzny w najlepszym razie będą uciekać.
Wstyd mi za Waszą głupotę i krótkowzroczność bracia Polacy,

Wyprawa na Świętą Górę Ślężę w pierwszy dzień Wiosny

 

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Przyroda budzi się do życia.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Widoki są przepiękne a zarazem magiczne.

Obrazek

Obrazek

Jedyne informacje o przeszłości.

Obrazek

 

Obrazek

Bałagan zostawiony po świętujących

Obrazek

Kościół stojący na świętym miejscu Słowian.

Obrazek

W drodze powrotnej natknąłem się na pozostałości po słupkach postawionych przez jahwistów.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

ObrazekObrazek

Na nieszczęście stoją tylko dwie.

Obrazek

Nasi Bogowie nie opuścili swego świetego miejsca i zaczynają się o nie znów dopominać.

ObrazekObrazek

I jak widać z powyższych opisów, nic co jest związane z ludobójcą Jahwe, nie może na niej się ostać w całości.